Aanmeldingsformulier

Voor wie?
Het lidmaatschap van de Vereniging DFA staat open voor juristen en voor hen die daarvoor een studie volgen (aspirant leden). Het bestuur kan voorts personen toelaten die weliswaar niet aan die criteria voldoen, maar die vanwege hun maatschappelijke positie, ervaring of anderszins naar het oordeel van het bestuur affiniteit hebben met de doelstelling van de Vereniging DFA.

Contributie
De contributie bedraagt voor leden € 75,– per kalenderjaar. Voor aspirant leden bedraagt de contributie € 15,–. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor periodes van een kalenderjaar, tenzij het lidmaatschap uiterlijk vier weken voor het einde van het dan lopende kalenderjaar wordt opgezegd.

Aanmelden
Men kan zich als lid of als aspirant-lid lid online aanmelden door het aanmeldingsfomulier in te vullen. Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met Eva Beekman, de secretaris van de vereniging via secretaris@vereniging-dfa.nl .

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP

Aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van Vereniging DFA
  • AANVULLENDE INFORMATIE
    Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid voor de Vereniging DFA en zal de jaarlijkse contributie, thans EUR 75 (EUR 15 voor studenten), steeds voldoen op een nog nader aan te geven bankrekeningnummer.

    Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor periodes van een kalenderjaar (1 januari tot 31 december), tenzij u uw lidmaatschap schriftelijk of per e-mail opzegt uiterlijk vier weken voor het einde van het dan lopende kalenderjaar.